MEMBRES PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA COL·LEGI BOSCH

Presidenta:

Mercè Esteve Pi, Alcaldessa Begues

Vicepresidenta :

Ma. Rosa Alsina Rebugent

Congregació Germanes Dominiques Anunciata

SECRETARI: Francesc Viñas Ventura
Representant dels pares d’alumnes de Begues.

VOCAL: Jaume Viñas Ollé
Persona vinculada al poble de Begues

ESTATUS FUNDACIÓ PRIVADA COL·LEGI BOSCH

Capítol I. de la Fundació i el seu objecte

Article 1r. La present Fundació es denomina «Fundació Privada Col·legi Bosch» i queda subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 2n. La Fundació té per objecte impartir l’ensenyament privat a la vila de Begues en tots els nivells educatius que, en cada moment i segons les necessitats de la vila de Begues, es creguin oportuns per part del Patronat.

La Fundació podrà desenvolupar la seva finalitat fundacional mitjançant la col·laboració formativa i orientativa, ja sigui econòmica, ja sigui a través de la col·laboració formativa i orientativa, amb entitats educatives que a tal efecte es constitueixin o que ja hagin estat constituïdes sempre i quan tinguin per objecte impartir l’ensenyament a la vila de Begues i es respectin els principis cristians que inspiren la Fundació.

La Fundació podrà realitzar tanmateix altres activitats complementàries, com l’edició de material bibliogràfic o audiovisual amb finalitats pedagògiques o culturals; l’organització de conferències i jornades informatives sobre temes que puguin resultar d’interés per a la vila de Begues.

És també finalitat de la Fundació el manteniment i la rehabilitació o restauració del conjunt historicoartístic, integrat per l’església i els edificis del recinte de la Fundació.

L’ensenyament i d’altres activitats que constitueixin l’objecte fundacional ha d’estar fonamentades en els principis cristians, i així mateix en el respecte a la Constitució, a l’Estatut de Catalunya i a les lleis vigents en cada moment.

La Fundació no te afany de lucre, i posa els seus objectius al servei de l’interès general de la vila de Begues, amb lespecial atenció a tots aquells infants i joves amb dificultats econòmiques a qui la Fundació podrà, atés cada cas concret, atorgar beques o altre tipus d’ajuts sempre i quan faci, com a mínim, tres anys que estiguin empadronats a la vila de Begues, tret del cas que, per unanimitat, els Patrons acordin una altre cosa.

Fundació Privada Col·legi Bosch · Camí Ral, 13 · 08859 Begues (El Baix Llobregat) · Avís Legal · Crèdits Política Web